top of page

להיות אזרח  סמינר לתלמידי כיתות י'

 

קבלת תעודת הזהות מהווה הזדמנות לברור זהותנו כאזרחים בישראל. ביום השיא לקראת קבלת תעודת הזהות נשאל את תלמידי שכבה י' מה האחריות שהם לוקחים על עצמם במעמד זה? מה החובות והזכויות שלהם? מה הקשר שלהם לחברה הזו? נשלב פעילות חקר בקרבת בית הספר בה נלמד על הסביבה ומאפייניה ונשאל מה היינו רוצים לשנות בה.

ניתן לשלב בפעילות בניית תערוכה מסכמת ליום והקמת טקס בו יוענקו תעודות הזהות לתלמידים. ניתן יהיה לעבור את היום במיקום שיבחר בשיתוף עם בית הספר ויבנה בהתאם.

      הצעה ליום סמינר בירושלים - יום או יומיים בתל אביב

"חברי ואני לא מבדילים בין בני האדם. אנחנו לא שואלים את האדם לאיזה גזע או לאיזו דת הוא שייך. הוא צריך להיות בן אדם, זה הכל מבחינתנו."

בנימין זאב הרצל, מתוך "אלטנוילנד"

הצעה לסמינר בנושא פלורליזם - יום בבית הספר ויום בעיירת פיתוח

סמינר לכיתות י' בנושא פלורליזם

 

בסמינר נלמד על תהליך גיבושה של החברה הישראלית דרך סיפור הקמתן של עיירות הפיתוח, מניסיון ההאחדה התרבותי של החברה הישראלית, ועד לימינו אנו. נעסוק במתח בין הרצון לכבד ולשמר את התרבות והזהות האישית מחד, והצורך בחברה אחת שאינה מפוצלת ומפורדת מאידך. את הסמינר נסכם בשיחה על פני החברה שהיינו רוצים לראות- חברה שחלקיה השונים מכבדים ומקבלים זה את זה, פועלים יחד בשיתוף פעולה ומצליחים לראות מטרות משותפות, נשאל כיצד אנו יכולים לפעול כדי להגיע לכך ומהו תפקידו של הנוער בבניית החברה.

אורך הסמינר: יומיים.

bottom of page