top of page

להיות אזרח  סמינר לתלמידי כיתות י'

 

קבלת תעודת הזהות מהווה הזדמנות לברור זהותנו כאזרחים בישראל. ביום השיא לקראת קבלת תעודת הזהות נשאל את תלמידי שכבה י' מה האחריות שהם לוקחים על עצמם במעמד זה? מה החובות והזכויות שלהם? מה הקשר שלהם לחברה הזו? נשלב פעילות חקר בקרבת בית הספר בה נלמד על הסביבה ומאפייניה ונשאל מה היינו רוצים לשנות בה.

ניתן לשלב בפעילות בניית תערוכה מסכמת ליום והקמת טקס בו יוענקו תעודות הזהות לתלמידים. ניתן יהיה לעבור את היום במיקום שיבחר בשיתוף עם בית הספר ויבנה בהתאם.

      הצעה ליום סמינר בירושלים - יום או יומיים בתל אביב

"חברי ואני לא מבדילים בין בני האדם. אנחנו לא שואלים את האדם לאיזה גזע או לאיזו דת הוא שייך. הוא צריך להיות בן אדם, זה הכל מבחינתנו."

בנימין זאב הרצל, מתוך "אלטנוילנד"

הצעה לסמינר בנושא פלורליזם - יום בבית הספר ויום בעיירת פיתוח

סמינר "להיות אזרח" בירושלים

 

תעודת הזהות מעידה על היותי חלק מחברה, אדם בתוך ההמון שיש לו זכויות וחובות. רגע לפני קבלת תעודת הזהות נצא לסמינר חוויתי בירושלים שיזמן לנו נקודת מבט מעוררת השראה על משמעות המושג "מעורבות חברתית".

נעסוק בשאלות מה האחריות שאני לוקח על עצמי עם קבלת תעודת הזהות? מה זה אומר עלי? מי אני ומה הקשר שלי לחברה הזאת?

בסמינר נעמיק בנושא המאבקים החברתיים ונתמקד בתפקיד הנוער בשינוי החברה.

אורך הסמינר: 1-2 ימים.

bottom of page