top of page

סמינרים לדוגמא

לפניכם דוגמאות לסמינרים שערכנו בשנים האחרונות. הסמינרים הם תוצר של שיתוף פעולה שהתרחש עם בתי ספר מסויימים, תוך התחשבות בתנאים כמו מספר התלמידים בשכבה, זמן בשנה, צרכים של בית הספר או אירועים אקטואליים שהתקשרו לסמינר. ניתן להתייחס לדוגמאות שלהלן כאל התרשמות ממבנה ותוכן אפשריים.

דוגמא לסמינר בנושא היחס לאחר

יומיים סמינר לשכבת י"ב. יום בביה"ס, יום בתל אביב.

דוגמא לסמינר בנושא מרכז ופריפריה 

שני ימי סמינר לשכבת י"ב. יום בירוחם ויום בת"א

דוגמא לסמינר בנושא חברה וכלכלה

שלושה ימי סמינר לשכבת י"ב. יום בביה"ס, יומיים בעכו

דוגמא לסמינר בנושא החברה  הישראלית בתל אביב

שני ימי סמינר לשכבת י"ב

דוגמא לסמינר בנושא זהות יהודית

שלושה ימי סמינר לשכבת י"א. יום בביה"ס, יומיים בירושלים

bottom of page