top of page

רציונל חינוכי - מורחב

‎‎העולם היהודי שהיה
 1. הגולה היהודית והתפיסה הרעיונית שעומדת מאחוריה.

 2. מפת הזרמים ביהדות אירופה (ופולין בפרט) ערב השואה: חרדים (כולל חסידים ומתנגדים), משכילים, חילונים, מתבוללים, ציונים, רפורמים, סוציאליסטים.

 3. המתיחות הקיומית ויחסי האהבה-שנאה שבין יהודים לנוצרים בגולה.

 4. בחינת חלופת הציונות אל מול חלופת הבונד של קיום יהודי על אדמת פולין.

 5. דפוסי התנהגות של העם היהודי בימי שואה: דפוסי הנהגה, קיום בגטאות ובמחנות, המחתרות.

 6. קינת חורבנו של העם היהודי שהיה.

 

שאלות יסוד

 • מהן היו דרכי הקיום היהודי בגולה, דרכן התמודד העם היהודי עם תנאי קיומו המשתנים?

 • כיצד מגיע הקיום היהודי ל"דרך ללא מוצא"? כיצד מפרשים הזרמים השונים מצב זה?

 • מהי תמצית הביקורת הציונית על דבר הקיום היהודי בגולה?

 • מה קורה לעם היהודי הנמצא תחת משטר השנאה והדיכוי הנאצי, בימי שואה?

 • מה בין יהדות פולין שנכחדה ובין יהדות זמננו?

 

 
הנאציזם והפיתרון הסופי
 1. הרקע החברתי-כלכלי לעליית הנאצים לשלטון, דרכי התבססותו בשנותיו הראשונות.

 2. עיקרי הרעיון הנאצי לכינונו של הרייך השלישי, תוך דגש על מקומו של עולם המחנות.

 3. למידת המציאות המתקיימת באירופה הכבושה תחת כיבושים גרמניים בימי המלחמה.

 4. יחסם של הנאצים ליהודים: מאפליה והפרדה ועד ל"פתרון הסופי".

 

שאלות יסוד

 • כיצד הופכת חברה נאורה ומודרנית לחברה נאצית?

 • כיצד משפיעים על החברה האנושית והאירופית עולמות התוכן הרעיוניים של הנאציזם? האם השפעתם נמשכת גם כיום?

 • מה יכולתו של האדם לבחור ולעצב מציאות?

 • מי הם האנשים אשר התייצבו נגד הרעיונות הנאציים?

ציונות ומרד
 1. ביקורת הגלות ושורשי הרעיון הציוני.

 2. המהפכה הציונית, ארץ ישראל ורעיון ההגשמה כמושג מכונן קיום חדש וחברה חדשה.

 3. צמיחתן של תנועות הנוער כענף מתוך עץ הציונות.

 4. גילויי התנגדות יהודית בימי שואה, ומקומם של הנוער ותנועות הנוער ביניהם.

שאלות יסוד

 • מדוע עלתה התנועה הציונית בעת שעלתה ועל שום מה מרכזיותן של תנועות הנוער?

 • מהו מרד, ומה מביא אדם לכדי אקט של מרידה?

 • מדוע תנועות הנוער היו כל-כך מרכזיות במחתרות ובמרידות? 

 • מהן תפקידיה של הציונות כיום? מהו תפקידו של הנוער הציוני כיום?

האנושות, המלחמה והשואה
 1. העולם הגדול אל מול השואה.

 2. התנגדות פולנית והמרד הפולני בווארשה. 

 3. חסידי אומות העולם.

שאלות יסוד

 • מדוע שתק העולם והפקיר את העם היהודי לגורלו?

 • אם היתה התנגדות יותר נרחבת על אדמת אירופה האם הדבר היה משפיע על השלטון הנאצי ועל תוצאות המלחמה?

 • מה מביא אדם להיות לחסיד אומות עולם תוך סיכון חייו למען זרים?

מסע חינוכי בארץ ובפולין

עָדֵי יִהְיוּ חֲיֵּינוּ רְאוּיִים לְזִכְרָם
מסע חינוכי בארץ ובפולין

bottom of page