top of page

גיוס לצה"ל ושירות משמעותי

 

הצבא הוא חלק משמעותי בחברה הישראלית. הוא משפיע עליה ומעצב אותה. בני הנוער עומדים אל מול חובת הגיוס לצה"ל ושואלים את עצמם שאלות של בחירה, רווח והפסד, ערכים, שליחות והגשמה עצמית.

 

בסמינרים העוסקים בגיוס לצבא נבחן את השירות מכיוון שונה מהמקובל. את תהליכי המיון והשיבוץ נניח בצד ונבחן את המשמעויות הערכיות שבגיוס לצבא, והחשיבות שבתודעה חברתית-אחראית כחיילים.

"העיסוק הצבאי הוא, לאמיתו של דבר, התפקיד התפל, המסוכן והמיותר ביותר שהמציא המין האנושי, בין אם המדובר הוא במחקר מדעי להמצאת נשק וציוד וייצורם ובין אם בהכשרת אנשים ללחימה. ואף-על-פי-כן, מן הדין הוא, ומן הצדק, שהחברה הישראלית תתייחס אל צה"ל ואל הפעולות הבטחוניות כאל שליחות לאומית וחברתית ממדרגה ראשונה." 

יגאל אלון, מתוך "מסך של חול"

"נוער שמע" - יום פעילות בנושא שנת שירות וגיוס לצה"ל לשכבת י"ב

הצעה לסמינר בנושא גיוס משמעותי - 

יום או יומיים סמינר לשכבת י"ב

bottom of page